LES HEBREERNE 11. Hva ønsker Gud av oss? At vi skal leve i tro og tillit tilham. Hebreerbrevet handler om hvem Jesus er, hvorforGud kaller oss til å tro på Kristus som vår Frelser – oghvordan vi kan leve ved troen på ham. Noen folkmente at denne lærdommen var helt feil. De mente atdet eneste Gud krevde av oss var lydighet, punktum.Hebreerne 11 forteller oss noe annet. Dette kapitteletforteller om noen av de store trosheltene og hvordande var lydige ovenfor Gud fordi de stolte på ham. Detvar troen deres som ledet dem til handling. De bleforbilder fordi de levde i tro og tillit til Gud. Forfatteren gir oss en god definisjon på hva tro er:Troen er et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikkeser (v.1). Med andre ord, dersom du kan se de tingenedu stoler på, så er det ikke tro. Å tro involverer det åbli overbevist om noe. Tro er mer enn hva sansenedine kan fortelle deg. Tro er et valg: jeg velger å tro på noejeg ikke kan bevise med mine egnesanser. Gud elsker det at vi tror på ham. Han belønner dem somlever i tro. Som dagens vers sier oss; uten tro er det umulig å være til glede for Gud (v.6). Forstår du hva det betyr? Det betyr at vi kan være til glede for Gud ved vår tro. Ved å velge å stole på ham og ved å leve som om haner verdt vår tillit (også i tider vi ikke forstår hvorfor,eller når det koster oss noe kjært), da kan vi, som bare ermennesker, være til glede for universets Herre.Hvor underfullt og utrolig er ikke det? Vi kan ikke følge Jesus uten å stole på Gud. Men hvis vier villige til å bli overbevist av det vi ikke kan se, og levemed en tillit til at det er sant, da kan vi være til glede forGud.Kan du tro det? Alt GodtThomas MulelidUkens andakt er hentet fra Awana – journey. (2.1 i Disippel-boken) Dersom du som leser ønsker en samtale om det med tro, må du gjerne kontakte oss,  eller andre du har tillit til. Du er alltid velkommen hjem.