Fornyelse og levende relasjon til Jesus

I Joh 15, 1-8 leser vi om Jesus som det sanne vintreet, og at vi er podet inn i det sanne vintreet gjennom det nye livet vi har fått i Kristus Jesus. Så sier Jesus noe om stell av treet; «Hver gren på Meg som ikke bærer frukt, tar Han…

Den lamme mannen

I evangeliet etter Markus, og i det andre kapitlet kan vi lese ei forteljing om ein lam mann som fekk hjelp av venane sine til å møte Jesus: Nokre dagar seinare kom Jesus til Kapernaum att, og det vart kjent at han var heime. Det samla…

Hvordan tror vi?

«Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn da de så tegnene han gjorde.Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for han kjente alle og trengte ikke at noen skulle vitne om mennesket. Han visste selv…

Tilbedelse

Tilbedelse er en respons på Guds godhet og kjærlighet, ved å gi ham ære. «En lovsang av David.Jeg vil opphøye deg, min Gud og konge, og velsigne navnet ditt til evig tid.Jeg vil velsigne deg hver dag og lovsynge navnet ditt til evig…

Tro

LES HEBREERNE 11. Hva ønsker Gud av oss? At vi skal leve i tro og tillit tilham. Hebreerbrevet handler om hvem Jesus er, hvorforGud kaller oss til å tro på Kristus som vår Frelser – oghvordan vi kan leve ved troen på ham. Noen…

Identitet i Kristus

«For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde.Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger…

Helliggjørelse

«Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke…

Herren skal gå foran deg

«Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!»5.Mosebok 31.8 Det er mange vidunderlige løfter i Guds ord. Løfter gitt til enkeltpersoner, og løfter…

Jesus kommer igjen!

Jeg har i det siste tenkt mye på at Jesus kommer snart tilbake for å hente sine hjem til seg. Det er lite forkynnelse om dette temaet i forhold til det som har vært vanlig tidligere, men desto mer aktuelt. Jesu gjenkomst er nær, og det…

Hellighet

Hellighet «Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet: «Dere skal være hellige, for jeg er hellig.»»1.Peters brev 1.15-16 «Derfor ble heller ikke den første pakten…

Frelse fra synden

«Hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden.10 For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig,ikke en eneste. 11 Det finnes ikke…

Dere skal elske hverandre

«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler» Johannes 13.34-36 Tenk at det er dette som…

Himmelsk borger

«Men vårt borgerskap er i Himmelen, og derfra venter vi også stadig på Frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så den blir likedannet med Hans herlighetskropp. Det skal han gjøre ved den kraft som…

Et utvalgt folk

«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.»1 pet 2.9 Denne uken fikk jeg vite…

Om et lem lider

«Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.»Efeserne 4.16 Det siste året har jeg skrudd mye…

Smak og se

«I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer…

Han som gir styrke og innsikt

«Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter…

Alltid beredt!

«Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten…

En ny kledning

«Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte…

Et helt hjerte

«Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn!» Salme 86.11 I et samfunn med mange ulike «sannheter», filosofier og livssyn som drar oss i alle retninger er det vanskelig…

Guds store kjærlighetssorg

«Herren Gud lagde kjortler av skinn til Adam og hans kone, og Han kledde dem»1. Mos 3,21. Gud hadde skapt jorden, skilt av fra land, skapt sjødyr, landdyr, fuglene. Til sist skapte han mennesket i sitt bilde, «Til mann og kvinne skapte…

For alle

Teksten som refereres til i ukens andakt er Apostlenes gjerninger 10. Denne kan du gjerne lese. «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør…

Bær over med hverandre

«Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Efeserbrevet 4.32 Har du noen gang opplevd at du står midt i noe og har tråkket i salaten? At du har hatt litt for mange baller i…

Ikledd Den Hellige Ånds kraft

«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.» Ap.gj. 1,8. Dette var det siste løftet Jesus gav sine disipler før…

Det gamle er borte, det nye er blitt til

«Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!»2.Korinterbrev…

Å finne hvile

«Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!» Matt 11,28. Hvile og avkobling er noe alle mennesker trenger, og lengter etter. Etter en lang og hektisk arbeidsuke eller -økt, er det godt å finne et…

Det nye livet

«Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines.…

Kjerneråte

«For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur.…

Frimodighet i jesu blod

«Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå like inn i Helligdommen ved Jesu blod. 20 Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. 21 Og siden vi har en Øversteprest over Guds hus,…

Kven seier du at eg er?

Då Jesus kom til bygdene ved Cæsarea Filippi, spurde han læresveinane sine: «Kven seier folk at Menneskesonen er?» Dei svara: «Somme seier døyparen Johannes, andre Elia og atter andre Jeremia eller ein annan av profetane.» «Og de»,…

Si meg, hvorfor gråter du?

«Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte…

Puslespillet

«Himlenes rike er også likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og siden gjemte. Og i glede over den går han bort og selger alt han har og kjøper åkeren.» Matt 13,44. Hva kan få oss til å selge alt vi eier, for…

Skatten i åkeren

«Himlenes rike er også likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og siden gjemte. Og i glede over den går han bort og selger alt han har og kjøper åkeren.» Matt 13,44. Hva kan få oss til å selge alt vi eier, for…

Følg meg

Emmausvandrerne, Lukas 24, 13-43 To menn var på vei fra Jerusalem til Emmaus, desillusjonerte, på vei inn i motløshetens natt. De hadde vært i følge med Jesus, hadde satset alt på han, men nå var han død og begravet. De var på vei…

En ny start

Emmausvandrerne, Lukas 24, 13-43 To menn var på vei fra Jerusalem til Emmaus, desillusjonerte, på vei inn i motløshetens natt. De hadde vært i følge med Jesus, hadde satset alt på han, men nå var han død og begravet. De var på vei…

Et nytt bud…

«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler»Johannes 13.34-36 Tenk at det er dette som skal…

All ære til Jesus

«Jeg har herliggjort Deg på Jorden; Jeg har fullført det verk Du har gitt Meg å gjøre» (Fra Jesu Yppersteprestelige bønn), Joh 17,4 Jesu liv var å ære Faderen, alt var overgitt til Faderen, liv og gjerning. Resultatet av Jesu…

Å være mista

«Eller hvilken kvinne som har ti sølvmynter og mister en mynt, tenner hun ikke en lampe, feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg…